Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu e-booking.cz umístěného na webovém rozhraní e-booking.cz/eshop. Webové rozhraní provozuje společnost

eShopper Czech s.r.o., se sídlem Praha 9 Prosek, Valečovská 837/1, PSČ 19000,
IČ:10843906

Adresa pro doručování: Valečovská 837/1, Praha 9, PSČ 19000
Telefonní číslo: +420 724 621 226
Kontaktní e-mail: info@e-booking.cz

(dále jen „my“ nebo „naše společnost“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:– kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní;
  – občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  – obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;
  – plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;
  – poskytovatelem se rozumí podnikatel identifikovatelný v nabídce, který vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízí zboží či služby;
  – smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je dodání voucheru, na základě kterého můžete uzavřít s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;
  – voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako poukázka na poskytnutí plnění, obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit;
  – webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách e-booking.cz/eshop, na kterém poskytovatel nabízí zboží či služby prostřednictvím voucherů.
 2. 2. Na webovém rozhraní zajišťujeme především prodej voucherů poskytovatele, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem nabízíme prostřednictvím webového rozhraní vouchery na jeho zboží či služby, zveřejňujeme informace o plnění, které poskytovatel poskytuje, dle jeho pokynů a zajišťujeme poskytovateli zaplacení kupní ceny. Smlouvu v případě nákupu voucheru uzavíráte přímo s poskytovatelem a nikoli s námi.Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.
 3. 3. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovatelem se může řídit obchodními podmínkami poskytovatele.  S obchodními podmínkami poskytovatele, se kterým uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost před ustanoveními obchodních podmínek poskytovatele.

2. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

 1. 1. Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webovém rozhraní naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním poskytovatele. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky.

  1. 2. Jak podat objednávku?
   Objednávku voucheru můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnuta. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 1. 3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuto objednané plnění (podle toho, co nastane dříve).
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 1. 4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

 1. 5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit? 

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.Pokud cena voucheru uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

 1. 6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří obchodní podmínky poskytovatele, se kterým smlouvu uzavíráte, dále Vaše objednávka a přijetí objednávky. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. 7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke smlouvě nebo k obchodním podmínkám nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 1. 8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

K přijímání plateb za vouchery dle tohoto článku obchodních podmínek jsme zmocněni poskytovatelem ve smlouvě uzavřené mezi námi a poskytovatelem. V případě zájmu o daňový doklad na poskytované plnění kontaktujte poskytovatele.

 1. 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:- bezhotovostně před dodáním voucherů prostřednictvím platební brány;
– bezhotovostně před dodáním voucherů převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 1. 2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před dodáním voucherů je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 1. 3. V jaké měně můžete platit? 

Platba je možná v českých korunách (Kč).

4.DODACÍ PODMÍNKY

 1. 1. Jak Vám budou vouchery dodány?

Způsoby dodání voucherů jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání voucherů můžete zvolit v objednávce.

 1. 2. Jaké jsou náklady na dodání voucherů? 

Náklady na dodání voucherů závisí vždy na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání voucherů jsou uvedeny na webovém rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 1. 3. Kdy Vám budou vouchery dodány?

Doba dodání voucherů vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Vouchery zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání částky na náš účet.Dodáním voucherů podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy jsou Vám vouchery doručeny. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít vouchery, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Vám vouchery z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

 1. 4. Jak postupovat při převzetí voucherů?

Při převzetí voucherů zkontrolujte neporušenost obalu voucherů. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí voucherů.Okamžikem převzetí voucherů (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost vouchery převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu voucherů.

 1. 5. Co se stane v případě, že vouchery nepřevezmete? 

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno vouchery doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.V případě, že vouchery bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním voucherů.Dále má poskytovatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

 1. 1. Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedená na voucheru, je nutné u poskytovatele uplatnit voucher, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:- popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru;
– identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, včetně případné adresy provozoven, kde lze voucher uplatnit;
– doba platnosti voucheru;
– unikátní číselný kód voucheru;
– způsob, jakým lze voucher uplatnit (tj. předložením poskytovateli, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.).

 1. 2. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.Pokud se voucher vztahuje na službu či zboží, jejichž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.Pokud se voucher vztahuje na poskytnutí služby, doporučujeme před čerpáním kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

 1. 3. Lze voucher vyměnit za jiný?

Voucher nelze vyměnit za voucher s jiným plněním. Voucher nelze směnit za peníze.

 1. 4. Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:- voucher byl předložen po uplynutí platnosti;
– voucher byl již jednou vyčerpán;
– voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;
– poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

6.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

 1. 2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky? 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 1. 3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali? 

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 1. 4. Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru? 

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

 1. 5. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy? 

Vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám dále nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

  7.REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. 1. Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem), zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu zakoupením voucheru. Kontaktní údaje poskytovatele naleznete v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní.Neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu plnění, které je Vám následně na základě jiné smlouvy (jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží) poskytnuto poskytovatelem.

 1. 2. Kdy se s Vašimi právy z vadného plnění můžete obrátit také na nás? 

Po doručení voucherů jste povinni neprodleně zkontrolovat jejich správnost a úplnost (a to především popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru, identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, případné adres provozoven, kde lze voucher uplatnit, dobu platnosti voucheru, a další). V případě, že jste obdrželi jiný voucher, než byl uveden ve Vaší objednávce, oznamte nám nebo poskytovateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.Reklamaci obsahu voucherů (a to zejména tiskových chyb a nesprávných údajů uvedených na voucherech) řešíme okamžitě, dle informací, které nám poskytne poskytovatel. Nejpozději bude Vaše reklamace vyřešena do 30 dnů od jejího uplatnění.V případě ztráty, poškození nebo zničení voucheru Vám nový voucher nebude poskytnut.Přerušení provozu webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

8.OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. 1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 9.2. Ve vztahu k zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 1. 2. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy týkající se poskytování našich služeb, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. 3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vznikl náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2020